Tjenester

IDÈATION - fasilitering av workshops for økt innovasjonsevne

Jeg tilbyr kurs i kreativitet og idéutvikling med sosialantropologisk twist. Målgruppen er bedrifter som trenger å tenke nytt, for å opprettholde lønnsomhet og trivsel. Jeg er overbevist om at ansatte på alle nivåer har viktige innspill til bedriftens utvikling, og at dette potensialet ikke utnyttes i tilstrekkelig grad. Får man etablert gode prosesser på tvers av organisasjonen, for å frigjøre dette potensialet, vil man fort ha et konkurransefortrinn. Det vil styrke bedriftens evne til nyskapning og innovasjon, og åpner nye mulighetsrom. Det vil også skape trivsel, og en meningsfull arbeidssituasjon for ansatte - at de i større grad blir lyttet til! Noe som igjen gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass! ... og alt dette kan du faktisk oppnå gjennom en leken tilnærming!

BRUKERINNSIKT
- forstå interessentene

Hvis du vet hva som er grunnleggende viktig for dine interessenter, og hvilke verdier de styres av, får du et langt bedre grunnlag for å kommunisere hensiktsmessig med dem.
I interessentanalysen går jeg dypere i materien, gjennom å benytte etnografisk metode. Denne metoden er også ideéll i første fase av en designprosess, fordi det hjelper deg å forstå brukerens behov.
Interessentanalysen bidrar med større forståelse for dem du er avhengig av å samarbeide med for å få gjennomført et endringsinitiativ eller et prosjekt.
Forut for interessentanalysen gjennomføres en interessentkartlegging, hvor de mest sentrale interessentene til prosjektet identifiseres.
Resultatet av analysen er en skriftlig rapport og muntlig formidling av viktige funn, og formålet er å kommunisere viktige nyoppdagede problemstillinger som må adresseres.
Når du vet hvor «skoen trykker», kan det gjøres grep for å bøte på dette, ut fra et langt bedre forståelsesgrunnlag.

KOMMUNIKASJON - skriflig, muntlig og visuelt

Formen på kommunikasjonen din med kunder og ansatte, er essensiell for å nå dine mål for bedriften. Jeg har lang og bred erfaring med tekstarbeid, både innholdsmarkedsføring og salgstekster. Med interessentperspektivet i bakhodet, og en kreativ twist, hjelper jeg deg med tekstpakker, slik at bedriften din kan nå ut med sitt budskap til rett målgruppe.

Jeg hjelper deg med å spisse målgruppen, og kommunikasjonen din, enten målet ditt er å løse opp i fastlåste endringsprosesser, eller å tiltrekke og overbevise de kundene som vil ha nytte av ditt produkt. Slik at begge parter kan få resultatene de ønsker seg.

Ta kontakt, så hjelper jeg deg gjerne med godt og inspirerende innhold, som selger dine tjenester.