Min metode

statue med kikkert

Etnografisk metode

Primærmetoden en sosialantropolog bruker under feltarbeidet, kalles deltakende observasjon.

Dette går også under navnet etnografisk metode, og det går ut på å leve seg inn i folks liv, tanker og hverdag, gjennom å delta i sosiale settinger; gjerne i kontrast til de du selv er vant til å være en del av. Gjennom etnografisk metode er målet å få forståelse for hvilke verdier som ligger bak folks handlinger og beveggrunner. Å være på feltarbeid handler overordnet om å samle inn datamateriale som grunnlag for å skrive hovedfagsoppgave.

Vil du lese mer?